ขั้นตอนการจัดพิธิแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ

  1. วางแผนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจหลักขององค์กร
  2. วางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  3. กำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผมสัมฤทธิ์ของงานตามที่กำหนด
  4. ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด
  5. กำหนดกลยุทธ์ระบบและวิธีการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจหลักของมูลนิธิ
  6. กำกับดูแลตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ฯ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
  7. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามที่ได้รับมอบหมาย