คณะที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน | ภูเก็ต

นายไชยวุฒิ บุญเอิบ

ที่ปรึกษาศูนย์

นายเกษม แสงสว่าง

ที่ปรึกษาศูนย์

นายธีระวัฒน์ ทวีสมาน

ที่ปรึกษาศูนย์

นายธนศักดิ์ ทิพยฤกษ์

ที่ปรึกษาศูนย์

พันจ่าตรีอำพนธ์ ศรีไทย

ที่ปรึกษาศูนย์

นายวัชรพงษ์ งามดี

ที่ปรึกษาศูนย์

นายพินิจ หนูกลับ

ที่ปรึกษาศูนย์

นายวิชิต กลัดสุข

ที่ปรึกษาศูนย์

นายกำจรเกียรติ อินทคง

ที่ปรึกษาศูนย์

นายชัชชัย พันเอ็ด

ที่ปรึกษาศูนย์

EnglishThai