คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | ภูเก็ต

นายสมโภชน์ สังข์ทิพย์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นายสุรสิทธิ์ เสมา

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายมนต์เฑียร สังข์ทิพย์

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

น.ส.พัณณ์ชิตา สามหาดไทย

เลขานุการ

นายกรวิชญ์ ชาญเจริญศิลป์

เหรัญญิก

น.ส.จิราพร ละอองสม

ประชาสัมพันธ์

นายอนุชา เกษโร

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายสุทินทรา คดีพิศาล

กรรมการ

นายเทอดศักดิ์ จันทร์เมธา

กรรมการ

นายน้อย อินทวงค์

กรรมการ

น.ส.ปรียนันท์ กฐินะเสถียรกุล

กรรมการ

นายสัมภาษณ์ ศรีบุรมย์

กรรมการ

น.ส.จิรภิญญา พรหมทอง

กรรมการ

นายเจษฎา พัฒนอนุอร

กรรมการ

นายวิโรจน์ เที่ยงตรง

กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ กุลเมือง

กรรมการ

นายศักย์ธนา จินดารัตน์

กรรมการ

EnglishThai