คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | ชุมพร

นายปณชัย ใยอ้น

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

รออัพเดทรายชื่อ

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

รออัพเดทรายชื่อ​

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นายวีระพล กองชาวนา

เลขานุการ

นายสมชัย เพชรสวี

เหรัญญิก

นายศิลปชัย หอมแก้ว

ประชาสัมพันธ์

นางทัศพร บุญนำ

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ​

นางปัญญดา ฐิตะฐาน

กรรมการ

รออัพเดทรายชื่อ

กรรมการ

นายเลอศักดิ์ แก่นกูล

กรรมการ

รออัพเดทรายชื่อ

กรรมการ

นายอารีย์ แสนขำ

กรรมการ

นายสายัณห์ พรหมเพชร

กรรมการ

นายสุทธิพร สุดจำนงค์

กรรมการ

นายเรวัต หล่อเพชร

กรรมการ

นายเสนีย์ มากอำไพ

กรรมการ

รออัพเดทรายชื่อ​

กรรมการ

EnglishThai