คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | นครพนม

นายพนมศักดิ์ ลาดบาศรี

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

น.ส.ธัญญาภรณ์ จิตรปรีดา

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายธันวา ศรีสุธรรม

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นายจิรัฏฐ์ ฝากา

เลขานุการ

นายกิตติพงษ์ คำจันทร์

เหรัญญิก

นายณัฐวรรธน์ ณธกร

ประชาสัมพันธ์

นายแสงสิทธิ์ คำจันทร์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายปกรณ์พิสุทธิ์ วงค์จันทร์

กรรมการ

นางสาวมินตรา ลาดบาดศรี

กรรมการ

นายศรศักดิ์ เพชรฤทธิ์

กรรมการ

นายแสงสิทธิ์ คำจันทร์

กรรมการ

นายดวงจันทร์ ศรีสุธรรม

กรรมการ

นายธีรยุทธ ไชยต้นเทือก

กรรมการ

นายครศรี เสนาคำ

กรรมการ

นายแสงมณี พ่อสิงห์

กรรมการ

นายวีระ สุนีกร

กรรมการ

นายพรรษา อ่อนหวาน

กรรมการ

EnglishThai