คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | พะเยา

นายชุมพล ลีลานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นายสุรชัย หาลือ

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายทอง ขยันขาย

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นายวศิน สุขตัว

เลขานุการ

นางสาวปิยะนาถ มิ่งขวัญ

เหรัญญิก

นายสงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์

ประชาสัมพันธ์

นายศักรนนทน์ ขัติย์วงศ์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายกรกช มาสุ้ม

กรรมการ

นายสาธิต วงศ์จันทร์

กรรมการ

นางแสงคำ หาลือ

กรรมการ

นายชาญ ธนะ

กรรมการ

นางภคพร เพชรประดับ

กรรมการ

นางสาวอรรศราภรณ์ อินทะปัญญา

กรรมการ

นางยุวลี พลเมืองดี

กรรมการ

นายคมกริช จุมปา

กรรมการ

นางหนึ่งฤทัย จุมปา

กรรมการ

นายประพัฒน์ สืบเครือ

กรรมการ

EnglishThai