คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | ระยอง

นายธีรพันธ์ มีชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นางภาวิณี บัวนาค

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายไพรัช สิงห์แรง

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นางปรียานุช อาจวิชัย

เลขานุการ

นางณัฐกฤตา สังข์สมบูรณ์

เหรัญญิก

นายชัยยศ บุญสู

ประชาสัมพันธ์

นายศุภลักษ์ สืบพันธุ์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นางเยาวลักษณ์ วงษ์ไพศาล

กรรมการ

นางนงนุช เบื้องบน

กรรมการ

นายฤทธิ์ชัย ตุ๋มแก้ว

กรรมการ

นายสนาม ปูดำ

กรรมการ

นางวิลัยลักษณ์ พรหมประเสริฐ

กรรมการ

น.ส.พัทธรีย์ นากนุช

กรรมการ

น.ส.พรนิมิตร สาริยา

กรรมการ

นางจารุวรรณ ฝากทอง

กรรมการ

นายมานิตย์ บัวนาค

กรรมการ

นางลำจวน พวกดี

กรรมการ

EnglishThai