คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | ระยอง

รออัพเดท

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นางภาวิณี บัวนาค

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

รออัพเดท

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นางปรียานุช อาจวิชัย

เลขานุการ

รออัพเดท

เหรัญญิก

นายชัยยศ บุญสู

ประชาสัมพันธ์

นายศุภลักษ์ สืบพันธุ์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นางเยาวลักษณ์ วงษ์ไพศาล

กรรมการ

นางนงนุช เบื้องบน

กรรมการ

รออัพเดท

กรรมการ

นายสนาม ปูดำ

กรรมการ

นางวิลัยลักษณ์ พรหมประเสริฐ

กรรมการ

รออัพเดท

กรรมการ

น.ส.พรนิมิตร สาริยา

กรรมการ

นางจารุวรรณ ฝากทอง

กรรมการ

นายมานิตย์ บัวนาค

กรรมการ

นางลำจวน พวกดี

กรรมการ

EnglishThai