คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | นครศรีธรรมราช

นายสวิส ทิพยรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นางสาวอำภา สุขทองแท้

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายจรัส สุขย้อย

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นางสาวชนิดาภา แก้ววิเชียร

เลขานุการ

นางประยงค์ พิมพ์เกตุ

เหรัญญิก

นายอัศวเทพ รอดบัวทอง

ประชาสัมพันธ์

นางกมลพร สุทธิมุสิก

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ​​

นายธรรมสาร ลุยจันทร์

กรรมการ

นางศิริวรรณ ทิพยรัตน์

กรรมการ

นางอารมณ์ หวานทอง

กรรมการ

นางเรณู โทชรัตน์

กรรมการ

นางปิยนันท์ เกตุแดง

กรรมการ

นางนภาพร รักดี

กรรมการ

นางธราภรณ์ วิโรจนะ

กรรมการ

นายสุทิน อินทมะ

กรรมการ

นางสาวสุรีย์พร แซ่บ่าง

กรรมการ

นางถวิล ใจสันทัด

กรรมการ

EnglishThai