คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | สุราษฎร์ธานี

รออัพเดท

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นางสาวฐานิตา ส่งศรี

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นายเปรมปรี เทพชู

เลขานุการ

นายศิวพงษ์ สุขใส

เหรัญญิก

นางอัมพร เมฆฉาย

ประชาสัมพันธ์

นางสาวณภัคมน โส๊ะอ้น

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายปัญญาศักดิ์ ดวงจันทร์

กรรมการ

นายอนุพงศ์ คชฤกษ์

กรรมการ

นายประพฤติ ลอยใหม่

กรรมการ

นายจักรกฤษณ์ สอนจันทร์

กรรมการ

นายสมศักดิ์ หวานแก้ว

กรรมการ

นายณพรัตน์ บุญประกอบ

กรรมการ

นายพฤทธินนท์ ฉายากุล

กรรมการ

นางฐิตินันท์ ตันติกิตติชัยกุล

กรรมการ

นายไพบูลย์ แพวิเศษ

กรรมการ

นางสาวอัมพิกา จิ้วไม้แดง

กรรมการ

EnglishThai