คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน | ลำปาง

นายบุญมาก แก้วดวงตา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

นางอัมพร สาบุญเสริม

รองผู้อำนวยการคนที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ

ร้อยตรีสุคนธ์ ศักดิ์วงค์

รองผู้อำนวยการคนที่ 2 ฝ่ายนโยบาย

นางสาวชนิดาภา ปินตาวงศ์

เลขานุการ

นายประยูร สังฆกรณ์

เหรัญญิก

นายวิชัย ปาปุ๊ดปลูก

ประชาสัมพันธ์

นายบุญสาย สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นางสาวนิสารัตน์ ใจยงค์

กรรมการ

นายสมรักษ์ อบอุ่น

กรรมการ

นายวันชัย ประสิทธิวิเศษ

กรรมการ

นางศิริธร ตันชุ่ม

กรรมการ

นายดำรงค์ อนุสนธิ์

กรรมการ

นายสมหวัง ตันชุ่ม

กรรมการ

นายวีรพงษ์ สารธิวงค์

กรรมการ

นายณัฒพล ตันจันทร์กูล

กรรมการ

นางผาณิต จันทรวงศ์

กรรมการ

นายบุญส่ง อินคำเชื้อ

กรรมการ

EnglishThai