มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จัดการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จัดการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม หมายเลข 3 ชั้น 2 โรงแรมเพชรพิมาน บูติก รีสอร์ท เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

โดยในการประชุมครั้งนี้มีศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ จากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ กำแพงเพชร ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร พะเยา นครพนม นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สุรินทร์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ กาฬสินธุ์ สตูล อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 19 ศูนย์ฯ 

ในวาระการประชุมครั้งนี้มีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ชี้แจงผังโครงสร้างการบริหารงานมูลนิธิฯ ปี2562
2. ระเบียบและวิธีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิ
3. ชี้แจงระเบียบศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการศูนย์
4. ระเบียบและข้อกำหนดการออกบัตรประจำตัวจิตอาสา
5. แนะนำช่องทางการสมัครจิตอาสาของมูลนิธิ
6. ชี้แจงโครงการ “เกิบนี้เพื่อน้อง ปีที่5”
7. โหวตเลือกจังหวัดในการจัดทำโครงการ “ต้านภัยหนาวน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ปีที่ 6 “
8. ศูนย์ประสานงานฯ แสดงวิสัยทัศน์การบริหาร
9. เสนอตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขร่างข้อบังคับมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เพื่อยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนมูลนิธิ

Comments are closed.