เกิบนี้เพื่อน้องปีที่6

           เนื่องจากมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท หรือชายแดนที่ยากจน เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีระดับการศึกษาทัดเทียมคนในสังคมโดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปและมีเงินค่าอาหารที่รัฐบาลนั้นร่วมกันสนับสนุน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก ต่างมุ่งจะเอาตัวรอดเป็นสำคัญ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันน้อยลง ไม่สามารถส่งเสียให้มีวิชาความรู้ บางคนกำพร้าทั้งพ่อและแม่ ถึงแม้ว่าจะมีเงินจุนเจือในส่วนของอาหาร    แต่ก็ยังขาดแคลนรองเท้า ชุดนักเรียนและสิ่งของอุปโภค – บริโภค ทางมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จึงได้จัดหางบประมาณ โดยหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อมูลนิธิฯ รายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายเสื้อจะนำไปซื้อรองเท้าให้น้องๆและอาหารกลางวัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของน้องๆ นักเรียนที่ยากจน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีระดับการศึกษาทัดเทียมกับคนในสังคม
  3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีระหว่างเด็กๆ ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารกับมูลนิธิฯและผู้ที่ให้กาสนับสนุน
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของนักเรียน
  5. เพื่อให้เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีจากสังคมและเป็นกำลังใจให้น้องที่จะตอบแทนสังคมในอนาคต
 
 

EnglishThai