เกี่ยวกับเรา| About US.

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

 1. สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานทหาร และตำรวจ ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
 4. สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท หรือชายแดนที่ยากจน
 6. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การพลศึกษา แก่เด็ก และเยาวชน
 9. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและเอกชน กับประชาชนทั่วไปโดยการจัดตั้งสำนักข่าวน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
 10. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
 11. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์
 12. เพื่อให้มูลนิธิมีรายได้จากการได้รับจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศลของรัฐที่พิมพ์ออกจำหน่าย เพื่อนำรายได้ในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 13. รายได้จากการดำเนินการของมูลนิธิ จะไม่ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนให้กับกรรมการของมูลนิธิ
 14. มิได้กระทำการเรี่ยไรเพื่อแสวงผลประโยชน์ที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   และพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗ แต่อย่างใด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน"
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษาการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ที่นี่
ดาวน์โหลดได้ที่นี่