เกี่ยวกับเรา| About US.

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. สร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท หรือชายแดนที่ยากจน
  5. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ
  6. สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ
  7. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศลและการสาธารณะประโยชน์
  9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน"
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษาการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ที่นี่
ดาวน์โหลดได้ที่นี่