คณะที่ปรึกษามูลนิธิ | Board of Adviser

พล.อ.ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ท.สมบูรณ์ ศรีมณฑา

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.ต.ยุทธนา ปาละนิติเสนา

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.อ.ยงยุทธ ภักดีมงคล

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.อ.ศิรินทร์ ทวิชศรี

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.อ.พัฒนพล พลเยี่ยม

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.อ.ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงวริศรา ทิพย์ชู

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.ท.สมชาย ศรพล

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.ท.สรพงษ์ งิมสันเทียะ

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชัยณรงค์ ไชยเกษมสันต์

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณฐพล วิถี

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

จ.ส.ท.กริช นนทฤทธิ์

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปพนพัชญ์ หิรัญรุจิพัชร์

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธนพล มะโน

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ