ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี
Accountant

♦ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
♦ เพศ : หญิง
♦ อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
♦ มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบัญชี
♦ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
♦ สามารถใช้งานอีเมลล์ และ Line ได้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Administrator

1. ใบสมัครงาน
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
8. ประวัติย่อ/Resume (ถ้ามี)

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่ hr@nomklao.or.th

สำนักงานอำนวยการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
เลขที่ 50/91 หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 6 โซน D ซอย D3
ถ.บอนด์สตรีท ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120