โครงการต้านภัยหนาวน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน

โครงการต้านภัยหนาวน้องเกล้าเพื่อแผ่นดินปีที่6

        เนื่องจากมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ดำเนินการโครงการต้านภัยหนาวขึ้น เพราะในช่วงระยะ เวลาเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นช่วงฤดูหนาว ที่มีความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น มีน้ำค้างแรงปกคลุม ทำให้บริเวณนั้น อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งมีผลทำให้น้องๆ นักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของน้องๆ นักเรียนจากภัยหนาวตลอดฤดูกาล มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินจึงจัดหาเสื้อกันหนาว เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งทางโรงเรียนอาจจะได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และเงินที่รัฐบาลสนับสนุน แต่สำหรับในส่วนของเด็กๆนักเรียน หลายคนยังขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันน้อยลง
        ทางมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จึงได้หางบประมาณเพื่อนำไปซื้อผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ให้น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีนักเรียน 133 คน ประชากร หมู่บ้าน 1,023 คน ประมาณ 285 ครัวเรือน รวมเป็นเสื้อกันหนาวทั้งหมด 418 ตัว โดยนำเสื้อโปโลสีม่วง ๑ ตัว เท่ากับ เสื้อกันหนาว ๑ ตัว เพื่อเข้าโครงการต้านภัยหนาว ปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
  2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีระหว่างเด็กๆในโรงเรียนชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆกับมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
  3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีและกำลังใจจากสังคมภายนอกที่อยู่ห่างไกล
  4. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบภัยหนาว
  5. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวของเด็กๆ นักเรียน ต้องจัดซื้อเครื่องนุ่มห่มกันหนาว
  6. เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพ อนามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
EnglishThai