บทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

 1. วางแผนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจหลักขององค์กร
 2. วางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 3. กำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผมสัมฤทธิ์ของงานตามที่กำหนด
 4. ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด
 5. กำหนดกลยุทธ์ระบบและวิธีการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจหลักของมูลนิธิ
 6. กำกับดูแลตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ฯ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
 7. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. สนองนโยบายของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามพันธกิจหลักขององค์กร
 2. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 3. ติดตามเร่งรัด การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก ซับซ้อนให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนประเมินผลงานและรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 4. มอบหมายกำกับดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 1. สื่อสารและทำความเข้าใจของจิตอาสาประชาชนและเยาวชน พร้อมกลุ่มเป้าหมาย
 2. สื่อสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ อยู่ตลอดเวลาทุกช่องทาง เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
 3. จัดโครงการข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของประชาชนและชุมชน เช่น ร่วมเปิดบูทแนะนำพันธกิจขององค์กร เป็นต้น
 5. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1. บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจหลักขององค์กร
 2. ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานตลอดจนประเมินผลงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 3. ชี้แจ้งข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมในวาระต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
 4. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิของงานตามที่กำหนด
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาของบุคลากรเพื่อให้เกิดความสามารถ
 7. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาการตามลำดับชั้น
 1. ดูแลงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของศูนย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 2. จัดทำรายงานงบประมาณทั้งรายจ่ายและรายรับ สรุปผลส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาประจำทุกเดือน
 3. ดูแลทรัพย์สิน จัดทำสต๊อกทรัพย์สินทั้งหมดของศูนย์ฯ พร้อมทั้งสรุปผลส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
 4. ทำเสนอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ฯ
 5. ติดต่อประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านบัญชีและการเงิน
 6. จัดเก็บเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินให้สามารถตรวจสอบได้
 7. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1. คิดค้นกำหนดกิจกรรมนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและจิตอาสา
 2. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
 3. ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทหารและตำรวจ เพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว
 4. กำหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับสถาบันต่างๆ ในการคิดค้นพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและจิตอาสาสามารถนำไปต่อยอดได้
 5. กำหนดโครงการอาชีพเสริมขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้จิตอาสานำไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
 6. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยภายในจังหวัด
 7. ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เรื่องการศึกษาของเด็กยากจนในชุมชนหรือในชุมชนข้างเคียง
 8. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน เช่น ให้การสนับสนุนด้านกีฬา
 9. ร่วมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในโครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชน
 10. ร่วมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
 11. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย