ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

ข้อกำหนดในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

 1. มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ไม่มีนโยบายในการตั้งกล่องหรือตู้รับบริจาค  ภายในศูนย์ประสานงานและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานทั้งหมด
  โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
 2. ห้ามมิให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือ จิตอาสา ทำการออกเรี่ยไรเงินจากประชาชนโดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายผู้ที่ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. ห้ามมิให้ใช้สถานที่ศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นสถานทีชุมนุมทางการเมือง
  ทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ/หรือ ประชุมหารือทางการเมือง
  โดยเด็ดขาด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / อาคาร ที่จะใช้ในการจัดตั้งสำนักงาน
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานจากเจ้าของสถานที่
 • หนังสือนำ ขออนุญาตการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่องการขออนุญาตการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

วิดิทัศน์พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ