เกิบนี้เพื่อน้อง​

         เนื่องจากมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท หรือชายแดนที่ยากจน เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีระดับการศึกษาทัดเทียมคนในสังคมโดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปและมีเงินค่าอาหารที่รัฐบาลนั้นร่วมกันสนับสนุน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก ต่างมุ่งจะเอาตัวรอดเป็นสำคัญ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันน้อยลง ไม่สามารถส่งเสียให้มีวิชาความรู้ บางคนกำพร้าทั้งพ่อและแม่ ถึงแม้ว่าจะมีเงินจุนเจือในส่วนของอาหาร    แต่ก็ยังขาดแคลนรองเท้า ชุดนักเรียนและสิ่งของอุปโภค – บริโภค ทางมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จึงได้จัดหางบประมาณ โดยหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อมูลนิธิฯ รายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายเสื้อจะนำไปซื้อรองเท้าให้น้องๆและอาหารกลางวัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของน้องๆ นักเรียนที่ยากจน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีระดับการศึกษาทัดเทียมกับคนในสังคม
  3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีระหว่างเด็กๆ ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารกับมูลนิธิฯและผู้ที่ให้กาสนับสนุน
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของนักเรียน
  5. เพื่อให้เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีจากสังคมและเป็นกำลังใจให้น้องที่จะตอบแทนสังคมในอนาคต

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 1

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ บ้านตีนตก หมู่ ๑ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 2

โรงเรียนบ้านหนองคล้า จ.นครสวรรค์ จำนวนนักเรียน 38 คน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก ต่างมุ่งจะเอาตัวรอดเป็นสำคัญ

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 3

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
.

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 4

โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และโรงเรียนวัดสะนำ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จำนวนนักเรียน 100 คน คน ตั้งแต่อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน ครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะลำบาก

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 5

โรงเรียนวัดนพรัตนาราม (คลอง 12) ตำบล ศาลาครุ อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี เด็กนักเรียน จำนวน 94 คน อนุบาล 39 คน ประถมศึกษา 55 คน 1. จัดในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 นักเรียนส่วนใหญ่ทางบ้านฐานะยากจน

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่ 6

โรงเรียนบ้านแหลมสันติ จำนวนนักเรียน 65 คน โรงเรียนบ้านทรายทอง 49 คน และโรงเรียนวัดปากน้ำละแม 48 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 162 คน โดยทั้ง 3 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
EnglishThai