คณะเจ้าหน้าที่

คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

สำนักงานเลขาธิการ

นางเกษร พูลพงษ์

เลขาธิการ

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

กองงานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์

รองประธานมูลนิธิ
รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

นายสุชาติ โหสถ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานภูมิภาค

รออัพเดทรายชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการ

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ

นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง

นายชรัสส์ธิ ณ นคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนบน

น.ส.อรัญญา อุ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม

นายเกรียงหิรัญ พฤฒิเกรียงไกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง

พันตรีเนติรัฐ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนบน

ร้อยโทสมรัตน์ วรสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเหนือ

กองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเอกชัย ศรีวิชัย

หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์​

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายคมกริช จุมปา

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายศักรนนทน์ ขัติย์วงศ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

น.ส.เรณุกา ประกิ่ง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายวศิน สุขตัว

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นายกรกช มาสุ้ม

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นางสาวปิยะนาถ มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​

นางหนึ่งฤทัย จุมปา

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​