คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

สำนักงานเลขาธิการ

นางเกษร พูลพงษ์

เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

กองงานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์

รองประธานมูลนิธิ
รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

นายสุชาติ โหสถ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานภูมิภาค

น.ส.ฐิติพร แก้วอินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ และ งานทะเบียน

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ

นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง

นายชรัสส์ธิ ณ นคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนบน

นายเกรียงหิรัญ พฤฒิเกรียงไกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง

พันตรีเนติรัฐ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนบน

ร้อยโทสมรัตน์ วรสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเหนือ

กองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเอกชัย ศรีวิชัย

หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์​

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายคมกริช จุมปา

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายศักรนนทน์ ขัติย์วงศ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

น.ส.เรณุกา ประกิ่ง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายวศิน สุขตัว

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นายกรกช มาสุ้ม

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นางสาวปิยะนาถ มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​

นางหนึ่งฤทัย จุมปา

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​