คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

สำนักงานเลขาธิการ

นางเกษร พูลพงษ์

เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นาย ชาญยุทธ์ มากแก้ว

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

รออัพเดทรายชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค

น.ส.ฐิติพร แก้วอินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานทะเบียน

นายชรัสส์ธิ ณ นคร

รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค

นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง

พันตรีเนติรัฐ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนบน

ร้อยโทสมรัตน์ วรสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเหนือ

กองงานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์

รองประธานมูลนิธิ
รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

นาย ธีรศักดิ์ โทแสงกุล

ฝ่ายระดมทุน

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ

นาย พันธุ์เทพ ทับทิมทอง

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการเพื่อสังคม

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าโครงการ

กองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.เรณุกา ประกิ่ง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายวิษณุ รัตนกุล

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ