คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

สำนักงานเลขาธิการ

นางเกษร พูลพงษ์

เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

กองงานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์

รองประธานมูลนิธิ
รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

นายชรัสส์ธิ ณ นคร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค

น.ส.ฐิติพร แก้วอินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานทะเบียน

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ

นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง

นายสุชาติ โหสถ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานภูมิภาค

น.ส.มัลลิกา อธิวรรธนกุล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

น.ส.พิมพิศา ตราชู

เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม

นายเกรียงหิรัญ พฤฒิเกรียงไกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง

พันตรีเนติรัฐ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนบน

ร้อยโทสมรัตน์ วรสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเหนือ

กองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเอกชัย ศรีวิชัย

หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์​

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายคมกริช จุมปา

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายศักรนนทน์ ขัติย์วงศ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

น.ส.เรณุกา ประกิ่ง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายวศิน สุขตัว

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นายกรกช มาสุ้ม

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

นางสาวปิยะนาถ มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​

นางหนึ่งฤทัย จุมปา

เจ้าหน้าที่สารนิเทศ​