คณะเจ้าหน้าที่

คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

นางเกษร พูลพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / หัวหน้าสำนักงาน

นายเอกชัย ศรีวิชัย

รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายวิทยา เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

นายเอกชัย ศรีวิชัย

หัวหน้ากองงาน
กิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค
กองงานนโยบายและแผน

นายสงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์​

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสาร
กองงานกิจการพิเศษฯ​

นางสาวอรัญญา อุ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม
กองงานนโยบายและแผน

นายคมกริช จุมปา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสาร
กองงานกิจการพิเศษฯ

นายศักรนนท์น ขัติย์วงศ์

เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
กองงานกิจการพิเศษฯ

นายวศิน สุขตัว

เจ้าหน้าที่งานสื่อสารมวลชน
กองงานกิจการพิเศษฯ​

นางสาวปิยะนาถ มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารนิเทศ
กองงานกิจการพิเศษฯ​

นางหนึ่งฤทัย จุมปา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารนิเทศ
กองงานกิจการพิเศษฯ​

นายกรกช มาสุ้ม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารนิเทศ
กองงานกิจการพิเศษฯ​