คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ | Our staff

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

สำนักงานเลขาธิการ

นางเกษร พูลพงษ์

เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นางสาวภรภัชภา วรรณชัยพร

ทนายความประจำมูลนิธิฯ

นายฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม

โฆษกประจำมูลนิธิฯ

กองงานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์

รองประธานมูลนิธิ
รักษาการหัวหน้ากองงานนโยบายและแผน

รออัพเดทรายชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค

น.ส.ฐิติพร แก้วอินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานทะเบียน

นางกฤชวรรณ อาเบะ

หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ

นายชรัสส์ธิ ณ นคร

รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานงานส่วนภูมิภาค

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าโครงการ

นายธนัญชัย อาจไพรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง

พันตรีเนติรัฐ บุญสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนบน

ร้อยโทสมรัตน์ วรสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอีสานตอนล่าง

รออัพเดทรายชื่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเหนือ

กองงานกิจการพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.เรณุกา ประกิ่ง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

นายวิษณุ รัตนกุล

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ